تعرفه های وب سرویس پیام کوتاه قاصدک


سرویس رایگان

یک ساله

رایگان

 • 6,000 ریال
 • 127 ریال
 • 138 ریال
 • 129 ریال
 • 115 ریال
 • 117 ریال
 • 117 ریال
 • 117 ریال
 • یک مرتبه

سرویس نقره ایی

یک ساله

100,000 تومان

 • 6,000 ریال
 • 117 ریال
 • 128 ریال
 • 119 ریال
 • 105 ریال
 • 107 ریال
 • 107 ریال
 • 107 ریال

سرویس طلایی

یک ساله

200,000 تومان

 • 6,000 ریال
 • 107 ریال
 • 119 ریال
 • 109 ریال
 • 95 ریال
 • 97 ریال
 • 97 ریال
 • 97 ریال

تعرفه خطوط


پیش شماره 3000 مگفا
نوع شماره هزینه
شماره 14 رقمی انتخابی 250,000 ریال
شماره 14 رقمی غیر انتخابی 110,000 ریال
شماره 12 رقمی 1,000,000 ریال
شماره 10 رقمی 1,200,000 ریال
شماره 9 رقمی پس از استعلام از مخابرات
شماره 9 رقمی ایوان 3,000,000 ریال
شماره 8 رقمی (باتوجه به شماره انتخابی) پس از استعلام از مخابرات
شماره های کمتر از 8 رقم پس از استعلام از مخابرات
پیش شماره 2000 آتیه
نوع شماره هزینه قیمت رند
شماره 12 رقمی 1,500,000 ریال پس از استعلام
شماره 11 رقمی 2,000,000 ریال پس از استعلام
شماره 10 رقمی 3,500,000 ریال پس از استعلام
شماره 9 رقمی 5,000,000 ریال پس از استعلام
شماره 8 رقمی 12,000,000 ریال پس از استعلام
شماره7 رقمی 18,000,000 ریال پس از استعلام
شماره 6 رقمی 125,000,000 ریال پس از استعلام
پیش شماره 1000 رهیاب
نوع شماره هزینه (غیر رند) هزینه (رند)
شماره 14 رقمی 200,000 ریال 300,000 ریال
شماره 13 رقمی 390,000 ریال 780,000 ریال
شماره 12 رقمی 790,000 ریال 1,580,000 ریال
شماره 11 رقمی 1,500,000 ریال 3,00,000 ریال
شماره 10 رقمی 2,000,000 ریال 4,00,000 ریال
شماره 9 رقمی 2,500,000 ریال 5,00,000 ریال
شماره 8 رقمی 3,900,000 ریال 7,80,000 ریال
شماره 7 رقمی 50,000,000 ریال 50,000,000 ریال
شماره 6 رقمی 100,000,000 ریال 100,000,000 ریال
پیش شماره 5000 ارمغان
نوع شماره هزینه
شماره 14 رقمی 100,000 ریال
شماره 12 رقمی 200,000 ریال
سایر شماره ها پس از استعلام از مخابرات
پیش شماره 021 مخابرات تهران
نوع شماره قیمت (ریال)
شماره های 8 رقمی استان تهران و البرز 100,000
شماره های 6 رقمی تهران 1,500,000
شماره های 6 رقمی البرز 1,800,000
شماره های 5 رقمی رایگان
شماره های 4 رقمی رایگان
شماره های 3 رقمی 4.500.000